1946. Uitbreiding AVI Moerdijk met een vijfde verbrandingslijn

AZN heeft het voornemen zijn afvalverbrandingsinstallatie op de Moerdijk uit te breiden met een vijfde verbrandingslijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-06-2007 Datum kennisgeving
29-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
30-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-07-2008 Kennisgeving MER
04-07-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
04-07-2008 Kennisgeving MER
04-07-2008 Ter inzage legging MER
31-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Richtlijnenfase

De volgende punten beschouwt de Commissie voor de m.e.r. als essentiële informatie voor het MER.

  • een beschrijving van de emissie van stoffen naar de lucht en het water;
  • de ecologische gevolgen van de deposities van deze stoffen (in cumulatie) op kwetsbare natuurgebieden;
  • een adequate modellering van de eigen warmtelozingen in cumulatie met de bestaande warmtelozingen en de gevolgen hiervan voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied het Hollands Diep;
  • een beschouwing van de mogelijkheden om het energetische rendement van de installatie te optimaliseren.

Toetsingsfase

De Commissie heeft tijdens de toetsing van het MER essentiële tekortkomingen geconstateerd, die betrekking hadden op:

  • de emissiewaarden van lijn 5 van de centrale, en de resulterende luchtkwaliteit en depositie van vermestende en verzurende stoffen;
  • de informatie over het meest milieuvriendelijke alternatief (mma);
  • de gevolgen van het voornemen voor natuurwaarden.

Naar aanleiding daarvan zijn door de initiatiefnemer twee aanvullingen aangeleverd. De Commissie is van mening dat in het MER en de twee aanvullingen daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018