1956. Varkenshouderij De Knorhof BV te Kapel-Avezaath

Varkensbedrijf De Knorhof B.V. is voornemens haar varkensbedrijf aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath aan te passen en uit te breiden. Voor het voornemen is een milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Deze wordt bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland aangevraagd.

Procedure en adviezen

Beoordeling
20-06-2007 Adviesaanvraag
15-10-2007 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies
Richtlijnen
09-05-2008 Adviesaanvraag
14-05-2008 Datum kennisgeving
14-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
29-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2009 Kennisgeving MER
15-04-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvullingen op het MER
11-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-01-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

m.e.r.-beoordeling:
Het college heeft voorafgaand hieraan eerst een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen (d.d. 6 juni 2006) en geconcludeerd dat in dit geval er geen MER ten behoeve van de besluitvorming over de Wm-vergunning gemaakt hoeft te worden. Aanvullend op dit m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft het college de commissie verzocht om te beoordelen of deze conclusie juist is en om een inhoudelijke beoordeling te geven over de door de provincie uitgevoerde m.e.r. beoordeling.

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert de provincie Gelderland om met de wetgever in overleg te treden over het al of niet van toepassing zijn van een m.e.r.-plicht. Uitspraken over de interpretatie van de m.e.r. plicht zijn voorbehouden aan de wetgever en InfoMil, zijnde de door de wetgever aangewezen instantie die hierover uitspraken doet.

Op basis van de omvang van de uitbreiding, de al bestaande overbelaste geursituatie en de mogelijke effecten van de uitbreiding, is de Commissie van mening dat er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen en dat dit in een MER nader dient te worden uitgezocht.

Toetsingsfase:
De Commissie miste in het MER informatie die essentieel was voor de besluitvorming.  Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling ten aanzien van:
- de uitwerking van de geurbelasting in een overbelaste situatie;
- de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief;
- de bepaling van de grootte van het bouwblok.

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer twee aanvullingen ingediend bij het bevoegd gezag. Deze aanvullingen zijn op 1 en 26 oktober 2009 met een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden en zijn eveneens ter inzage gelegd. Bovendien heeft de Commissie op 9 december 2009 een afschrift ontvangen van een advies van de gemeente Buren in verband met de grootte van het bouwblok.

Deze informatie en de aanvullingen op het MER heeft de Commissie bij haar beoordeling van het MER betrokken. Zij is van oordeel dat in het MER en de aanvullingen daarop alle essentiƫle informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Knorhof BV

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018