1966. Vleeskuikenhouderij Mts. Dekker te Wierden

Maatschap Dekker is voornemens haar legpluimveebedrijf te Aadorp in verband met woningbouwplannen van de gemeente Almelo te beëindigen en een nieuw vleeskuikenbedrijf op te richten aan de Burgemeestersdijk te Notter, gemeente Wierden. Om deze uitbreiding mogelijk te maken moet de gemeente Wierden een besluit nemen over de hiervoor benodigde milieuvergunning. Voorafgaand aan deze besluiten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Maatschap Dekker.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-07-2007 Adviesaanvraag
27-08-2007 Datum kennisgeving
27-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-06-2008 Kennisgeving MER
18-06-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
14-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de (fijn) stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wgv en Blk 2005.

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal punten waarbij sprake was van het ontbreken van essentiële informatie. De ontbrekende essentiële informatie had betrekking op:

  • de uitwerking van de gevolgen voor de fijn stofconcentraties;
  • de uitwerking van de ammoniakemissie- en -depositie; 
  • de samenvatting

De Commissie heeft op 14 november 2008 een aanvulling op het MER ontvangen, waarin bovenstaande punten zijn behandeld.

De Commissie is van oordeel dat met het MER en de geleverde aanvulling op het MER alle essentiële informatie voorhanden is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Dekker

Bevoegd gezag
Gemeente Wierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018