1968. Aardgastransportleiding Ommen-Angerlo

N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Ommen en Angerlo twee aardgastransportleidingen aan te leggen in combinatie met uitbreiding van enkele al bestaande afsluiterlocaties dan wel met nieuwe locaties. De bestemmingsplannen van de gemeenten op het gekozen tracé voor deze aardgasleidingen dienen hiervoor herzien te worden. Ook zijn er vergunningen nodig in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Grondwaterwet (Gww). Ter onderbouwing van de bestemmingsplanherzieningen en de aanvragen van bovengenoemde vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-07-2007 Adviesaanvraag
23-08-2007 Datum kennisgeving
23-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
27-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-03-2009 Kennisgeving MER
11-03-2009 Ter inzage legging MER
28-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:
 • een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé en de plaats van de uitbreidingen van de bestaande afsluiterlocaties en eventuele nieuwe locaties, en de uitvoering daarvan, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten;
 • een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden, aardkundige en landschappelijke waardevolle doorkruisingen;
 • een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven;
 • een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

  Het MER maakt de milieugevolgen van de aanleg van de aardgastransportleiding inzichtelijk. Zowel de afweging van de tracékeuze tussen Ommen en Angerlo als de locatiespecifieke uitwerking van de milieugevolgen zijn op het vereiste detailniveau weergegeven. Hierbij zijn de belangrijkste knelpunten van dit tracé, namelijk de passage van het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied in Espelose Broek, de doorsnijding van de GEA-objecten Harfsen, Vorden, Steenderen en Oude IJssel en de passage van beschermde natuur op heldere wijze inzichtelijk gemaakt.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Mijntje Pikaar
  dr. Nico de Vries
  prof. ir. van der Vuurst de Vries

  Voorzitter: dr. Dick Tommel
  Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  N.V. Nederlandse Gasunie

  Bevoegd gezag
  Bureau energieprojecten
  Gemeente Ommen
  Gemeente Dalfsen
  Gemeente Raalte
  Gemeente Hellendoorn
  Gemeente Deventer
  Gemeente Rijssen-Holten
  Gemeente Lochem
  Gemeente Zutphen
  Gemeente Bronckhorst
  Gemeente Doesburg
  Gemeente Montferland
  Gemeente Zevenaar
  Provincie Gelderland
  Rijkswaterstaat
  Waterschap Groot Salland
  Waterschap Rijn en IJssel

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Gelderland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)
  D15.1 tot 1-4-2011: Bronbemaling bij bouwputten, bodemsanering en proefwinningen, >= 3 miljoen m3 per jaar

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018