1974. Zuidplas West

De gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle hebben in de Zuidplaspolder-West plannen voor: een woonwijk met 9.000 woningen en bijbehorende voorzieningen; een bedrijventerrein van 50-75 hectare; nieuwe gebiedsontsluitende infrastructuur; ontwikkeling en versterking van de water- en groenstructuur. Het MER dient ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan. Over de verstedelijking in de Zuidplaspolder-Noord (projectnummer 1943) en over de regionale infrastructuur (projectnummer 1921) lopen ook m.e.r.-procedures. Een goede onderlinge afstemming is noodzakelijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-08-2007 Datum kennisgeving
23-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-08-2007 Adviesaanvraag
30-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2009 Kennisgeving MER
11-02-2009 Ter inzage legging MER
10-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar advies voor richtlijnen onder andere aandacht voor:

  • locatiekeuze
  • behoefteraming
  • samenhangend ontwerp
  • de ambitie 'eerst bewegen dan bouwen'
  • fasering
  • duurzaamheidsambities
  • waterveiligheid
  • kaartmateriaal.

Toetsing

De Commissie heeft tegelijkertijd de MER’en Zuidplas Noord, Zuidplas West, Regionale Infrastructuur en Rode Waterparel ter toetsing gekregen. Het MER Regionale Infrastructuur en het MER Zuidplas West dienen gezamenlijk ter onderbouwing van het besluit over het bestemmingsplan Zuidplas West.

In het bestemmingsplan worden geen activiteiten direct bestemd, maar is alleen sprake van uit te werken bestemmingen en wijzigingsbevoegdheden. Daardoor geldt voor het ontwerpbestemmingsplan Zuidplas West op dit moment alleen de plan-m.e.r. plicht. Omdat de Commissie tevens meent dat het MER vanwege het abstractieniveau niet als besluit-MER kan dienen, heeft zij het MER als plan-MER getoetst.

Tijdens de toetsing van de MER’en heeft de Commissie in een gesprek te kennen gegeven dat, ook als het MER als plan-MER beschouwd wordt, naar haar oordeel nog essentiële informatie ontbrak. Het betrof de gebiedsspecifieke uitwerking van de verkeerssituatie en de verkeersgerelateerde effecten. Het MER Infrastructuur gaf deze informatie onvoldoende. De belangrijkste tekortkoming betrof de onderbouwing van haalbaarheid van de in het MER genoemde woningaantallen, binnen de wettelijke normen en vanuit het oogpunt van een acceptabel leefklimaat. Daarnaast is onvoldoende ingegaan op de mogelijkheden om de in het gebied gewenste provinciale ecologische verbindingszones te realiseren. De Commissie heeft geadviseerd deze informatie in het MER Zuidplas West aan te vullen.

De aanvulling bevat voldoende informatie om aan te tonen dat de genoemde woningaantallen haalbaar zijn binnen de wettelijke normen voor geluidhinder,  luchtkwaliteit en externe veiligheid. Of de aantallen ook haalbaar zijn vanuit het oogpunt van een aantrekkelijk leefklimaat is niet onderzocht. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het besluit-MER. De aanvulling biedt niet de informatie die nodig is om een keus te maken voor het al dan niet verleggen van de N219. Ook dit is een aandachtspunt voor het besluit-MER.
De aanvulling gaat voldoende in op het ambitieniveau, de doelsoorten en de vereisten van de ecologische verbindingszones.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. ir. Bart Brorens
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax
ing. Albert Raaijmakers
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Bevoegd gezag
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Omgevingsdienst Midden-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018