2000. Ruimte voor MAASdriel - Marensche Waarden

Ondernemer Dekker Van de Kamp heeft het voornemen om een herinrichting van het gebied de Marensche Waarden in de gemeente Maasdriel te realiseren door middel van zandwinning in een gebied met een oppervlakte van 27 ha.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
30-10-2007 Adviesaanvraag
31-10-2007 Datum kennisgeving
31-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
20-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
plan MER
24-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2009 Kennisgeving MER
04-03-2009 Ter inzage legging MER
26-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De herinrichting bestaat uit natuurontwikkeling, verbetering van de recreatiemogelijkheden en moet daarnaast ruimte bieden voor woningbouw en uitbreiding van de jachthaven in een afgedamd gedeelte van de Maas. Omdat er mogelijk gevolgen zijn voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is de wijziging van het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichting. Er is voor gekozen een gecombineerde besluit-m.e.r./plan-m.e.r.- procedure te doorlopen.

Advies voor richtlijnen

In het advies voor richtlijnen vraagt de Commissie een heldere toelichting op en prioritering van de projectdoelstellingen, ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de natuurdoelstelling en inzicht in de milieueffecten (met name natuur, landschap, bodem en water).

Toetsing van het MER

Bij de toetsing van het MER concludeerde de Commissie dat het meest milieuvriendelijk alternatief (mma) onvoldoende was uitgewerkt. Daarop heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling tesamen voldoende informatie bevatten voor de besluitvorming. De beschrijving van milieueffecten in het MER en de achtergrondrapportages is uitgebreid en over het algemeen voldoende onderbouwd. Hoewel alternatieven niet expliciet zijn getoetst aan het doelbereik wordt duidelijk dat de alternatieven niet aan alle projectdoelstellingen voldoen. Het mma levert de grootste bijdrage aan de projectdoelstellingen, vooral omdat dit alternatief ontwikkelkansen voor lastig te realiseren natuurtypen (ooibos) biedt. In het advies doet de Commissie enkele aanbevelingen voor het vervolg, vooral in verband met de gevolgen van het initiatief voor waterkwaliteit en geluidhinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
dr. Marcel van der Perk
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018