2014. Kanaalzone Gent-Terneuzen

De Vlaamse en Nederlandse overheid laten gezamenlijk een verkenning uitvoeren naar de maritieme toegang van het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze verkenning moet leiden tot politieke besluitvorming over het vervolg. De verkenning bestaat uit 8 onderzoekspakketten, waaronder een "milieutoets".

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau (milieutoets)
22-11-2007 Adviesaanvraag
22-01-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing I
05-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-11-2008 Kennisgeving MER
05-11-2008 Ter inzage legging MER
Toetsing II
04-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In deze fase van de plan- en besluitvorming is nog geen m.e.r.-procedure aan de orde. De initiatiefnemers hebben echter de ambitie om de milieutoets zodanig uit te voeren dat deze voldoet aan de inhoudelijke vereisten van een plan-MER. De Commissie m.e.r. (Nederland) en de Dienst Mer (Vlaanderen) zijn gevraagd om te adviseren over de milieutoets.

De hoofdpunten van het advies van de Commissie zijn:

  • inzicht in de afstemming tussen de onderdelen van de verkenning en de rol die de milieutoets daarin speelt;
  • onderbouwde inperking van alternatieven, die zich van elkaar onderscheiden op milieuaspecten danwel waarvoor in de bestaande of toekomstige situatie knelpunten verwacht worden;
  • inzicht in de directe en (met name) indirecte effecten;
  • een korte en overzichtelijke samenvatting of slotbeschouwing, die snel inzicht biedt in de kritische milieueffecten die essentieel zijn voor de besluitvorming.

Bij "toetsing" van de milieutoets heeft de Commissie aangegeven dat deze voldoende informatie bevat voor de besluitvorming in deze (verkennende) fase. In de milieutoets is veel informatie opgenomen over de milieugevolgen van de verschillende alternatieven, deels ook al op een hoog detailniveau. Dit geeft volgens de Commissie voldoende inzicht in de risico’s en de aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de besluitvorming in deze fase. Bij eventuele vervolgstappen zal voor de gekozen alternatieven wel een meer gedetailleerde en beter onderbouwde effectbeoordeling nodig zijn. Zo zijn er nog veel onzekerheden en zijn de (indirecte) effecten op de woon- en leefomgeving nog niet gedetailleerd in beeld gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Pieter Janse
drs. Sjef Jansen
ing. Sven Lataire
dr. Filip Lefebre
drs. Frank Wijnants
dr. ing. Joris Willems

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
KGT2008
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018