2038. Varkenshouderij Gebroeders Stultiëns BV te Meijel

De gebroeders Stultiëns B.V. zijn voornemens een bestaande varkenshouderij aan de Berg 2 te Mijel uit te breiden. Nieuwe stallen zullen worden gerealiseerd voor het huisvesten van 1012 kraamzeugen, 3000 dragende zeugen en 1000 opfokzeugen. Om dit mogelijk te maken moet is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meijel dient hier hierover een besluit nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2008 Adviesaanvraag
09-01-2008 Datum kennisgeving
09-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
10-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Tijdens het locatiebezoek bleek dat de initiatiefnemer overweegt om een mestbe- en/of –verwerkingsinstallatie te installeren. Indien dit plan wordt doorgezet, dient dit in het MER te worden opgenomen.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebroeders Stultiëns BV

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018