2046. Transformatie De Binckhorst te Den Haag

Transformatie van de Binckhorstzone naar een woon-, werk- en leefgebied. Hiervoor wordt een globaal bestemmingsplan opgesteld.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniv eau
22-01-2008 Adviesaanvraag
06-02-2008 Datum kennisgeving
06-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
13-03-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing planMER
13-08-2008 Kennisgeving MER
13-08-2008 Ter inzage legging MER
21-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing planMER
28-05-2009 Kennisgeving MER
28-05-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling planMER
17-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en advies over de aanvulling op het plan-MER
De Commissie vindt dat de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. De Commissie concludeert dat de verschillen in milieueffecten tussen de alternatieven gering zijn. In de verdere uitwerking van de plannen voor Binckhorst moet nadere aandacht worden besteed aan de aspecten lucht, geluid, externe veiligheid en energie (CO2). De verkeerseffecten zijn voldoende beschreven.
De aanvullende informatie maakt duidelijk dat er milieuwinst is te boeken met de uitplaatsing van bedrijven naar nieuwe locaties, mits er alles aan gedaan wordt om de negatieve effecten op deze locaties te beperken.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het plan-MER:

  • Een kwantitatieve analyse van de bestaande milieusituatie op de Binckhorst uit te werken.
  • De locatiekeuze voor de Binckhorst te onderbouwen.
  • Een integrale effectbeschrijving op regionaal niveau op te nemen.
  • De bandbreedte van de milieuruimte voor geluid, lucht en externe veiligheid, van de verschillende alternatieven inzichtelijk te maken.


Jurisprudentie Bestemmingsplan Binckhorst 
(tussenuitspraak 17-8-2011) 
Jurisprudentie Bestemmingsplan Binckhorst (28-11-2012)

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Buijtenhek
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 25 feb 2014