2073. Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg

Herontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg tot een hoogwaardig natuurgebied met recreatief medegebruik, recreatieve functies (bezoekerscentrum en museumkwartier) en woningbouw.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-04-2008 Adviesaanvraag
28-04-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing van de structuurvisie
15-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-12-2009 Kennisgeving MER
22-12-2009 Ter inzage legging MER
03-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing van het bestemmingsplan
13-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-06-2011 Datum kennisgeving
01-06-2011 Ter inzage legging van de informatie
25-08-2011 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing project-MER
De essentiĆ«le informatie voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen Vliegbasis Soesterberg is in het MER aanwezig.

De Commissie bracht in maart 2010 een advies uit over het plan-MER. De m.e.r. procedure werd doorlopen voor de herziening van de provinciale structuurvisie 2005-2015. De Commissie adviseerde voor de vervolgbesluitvorming maatregelen uit te werken om onomkeerbare effecten op de natuurkwaliteit te voorkomen.

Het plan-MER en de notitie 'Besluit-m.e.r. bestemmingsplannen herinrichting Soesterberg' vormen samen het project-MER voor de besluitvorming door de gemeenteraden van Soest en Zeist over de bestemmingsplannen 'Vliegbasis Soesterberg'.

Het concept inrichtings- en beheerplan maakt duidelijk dat beheer en inrichting zijn geborgd. De Commissie adviseert om maatregelen achter de hand uit te werken, voor het geval dat natuurdoelen niet gehaald dreigen te worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
prof. dr. Hans Mastop
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Soest
Gemeente Zeist

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018