2094. Thermische reinigingsinstallatie voor TAG te Son, A. Jansen B.V.

A. Jansen B.V. heeft het voornemen een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) en andere minerale afvalstoffen te realiseren aan de Kanaaldijk Zuid te Son. Hierbij zal sprake zijn van gebruik van vrijkomende warmte en elektriciteitsopwekking. Ter ondersteuning van de besluitvorming over de voor het voornemen benodigde vergunning Wet milieubeheer (Wm) door de provincie Noord-Brabant wordt milieueffectrapportage (m.e.r.)-doorlopen. NB Deze procedure is gestopt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-04-2008 Adviesaanvraag
25-04-2008 Datum kennisgeving
25-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de milieueffectrapportage beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • inzicht in de voor- en nadelen van de in de startnotitie beschreven technologie (pyrolyse) ten opzichte van verbranding als bewezen techniek;
  • inzicht in de emissies naar de lucht, de immissies als gevolg daarvan en de mogelijkheden tot vermindering van emissies;
  • gedetailleerde massa- en energiebalansen van de alternatieven (inclusief mma) en varianten met nauwkeurige opgave van brandstofverbruik en energetisch rendement. De mogelijkheden voor minimalisatie van de inzet van aardgas;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. Rob Lenders
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Eric van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018