2115. Structuurvisie Woerden

De gemeente Woerden bereidt een Ruimtelijke structuurvisie voor. Hierin werkt de gemeente haar Strategische visie 2022 verder uit. De structuurvisie voorziet onder andere in de aanleg van een bedrijventerrein, golfbaan, jachthaven en woningbouw.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-05-2008 Adviesaanvraag
29-05-2008 Datum kennisgeving
29-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
09-07-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
PlanMER
06-02-2009 Kennisgeving MER
06-02-2009 Ter inzage legging MER
16-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Aanvulling planMER
20-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling tezamen niet alle essentiele informatie bevatten om het milieu een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Op twee punten was een aanvulling gevraagd, in de aanvulling wordt op beide ingegaan.

In het MER was de aanwezige beleidsruimte niet beschreven. De aanvulling maakt duidelijk dat niet alle alternatieven (waaronder de voorkeurslocaties van bedrijventerrein en golfbaan) passen binnen de beleidskaders, zoals het Streekplan en Voorloper Groene Hart.

In het MER was de effectbepaling niet inzichtelijk en onvoldoende onderbouwd, vooral voor natuur en landschap/cultuurhistorie. In de aanvulling worden de autonome ontwikkelingen nader beschreven. Voor natuur is extra achtergrondinformatie gegeven, deze is echter niet per locatie gegeven maar alleen op gemeente niveau.  Voor landschap is een niet nader onderbouwde kwantitatieve beoordelingsmethodiek gevolgd. Met de aanvulling is de effectbepaling voor de locatiealternatieven niet extra inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid tussen de scores voor de alternatieven is onevenwichtig en daardoor voor discussie vatbaar. De Commissie acht een nadere onderbouwing van de eventuele gevolgen, het mogelijke onderscheid tussen de locatiealternatieven en een gemotiveerde weging noodzakelijk, voordat een besluit over de keuze tussen de locaties genomen kan worden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Marjan Vervoort
ir. Robbert de Vries
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woerden

Bevoegd gezag
Gemeente Woerden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018