2122. Realisatie recreatiegebied Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Het consortium Dommelsvoort VOF wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, 550-700 recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel ‘Fitland’ realiseren. De gemeente Cuijk wil beide initiatieven mogelijk maken en heeft daarom twee voorontwerpbestemmingsplannen opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-2008 Adviesaanvraag
18-06-2008 Datum kennisgeving
18-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-06-2011 Kennisgeving MER
08-06-2011 Ter inzage legging MER
10-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Aanvulling op het MER
05-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER en de aanvulling daarop waren de omgang met de hoge achtergrondgeluidsbelasting (door de A73 en de N321) en cultuurhistorie (archeologie) belangrijke thema's. Lees verder in het advies.

p.m. Dit project is een vervolg op het project 'Ontzanding Kraaijenbergse Plassen/inrichting integraal stadsrandmodel te Beers'. De advisering van de Commissie over dit project is onder projectnummer 385 te vinden op deze site.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
dr. Gijs-Jan van Blokland
drs. Wilfried Hessing
ing. Bart van Pagée
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 12 dec 2012