2131. Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht

Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Maastricht en BPF Bouwinvest hebben het voornemen een zwembadcomplex en een gebouw met diverse recreatieve functies en binnensport te ontwikkelen in het gebied De Geusselt. De gemeente volgt hiervoor een procedure om vrijstelling van het huidige bestemmingsplan te verlenen. Voor de besluitvorming hierover wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-07-2008 Adviesaanvraag
20-08-2008 Datum kennisgeving
20-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
27-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-10-2009 Kennisgeving MER
09-10-2009 Ter inzage legging MER
16-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert de volgende hoofdpunten in het MER uit te werken:

  • inzicht in de consequenties voor het voornemen van eventuele onzekerheden/ wijzigingen in de planning en uitvoering van het A2-project Maastricht, en mogelijke maatregelen om eventuele problemen als gevolg daarvan op te lossen;
  • een maximum referentiescenario waarin het A2-project Maastricht niet is opgenomen, indien als gevolg van wijzigingen in de planning of uitvoering van het A2-project knelpunten verwacht worden;
  • een onderbouwing van de bezoekersaantallen, uitgesplitst naar de verschillende planonderdelen en de verdeling over de dag, de week en het jaar;
  • een goede verkeerskundige onderbouwing, die aansluit op de bezoekersaantallen, herkomst en vervoerswijze;
  • inzicht in de mogelijkheden om de modal split te beïnvloeden, met name ten gunste van de fiets;
  • milieueffecten als gevolg van verkeer (effecten op luchtkwaliteit en geluid).

Toetsingsfase

De Commissie heeft het MER getoetst en geconstateerd dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. In haar advies geeft de Commissie de aanbeveling om bij de verdere uitwerking van de plannen aandacht te besteden aan mogelijkheden voor verkeersmanagement en verkeersregelscenario’s voor de periode waarin de A2 nog niet is ondertunneld. In de situatie waarin de A2 nog niet is ondertunneld, zijn er door het voornemen toenemende problemen in de verkeersafwikkeling rond het plangebied te verwachten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Maarten Fabery de Jonge
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maastricht
BPF Bouwinvest

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht
Frank Wijnants Grondig Advies

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 09 jan 2013