2139. Tracéstudie Randweg Boekel

Initiatiefnemers het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel en de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om een randweg om de bebouwde kom van Boekel te realiseren. Ten behoeve van de realisatie van de randweg wordt een MER opgesteld. De Gemeenteraad van de gemeente Boekel is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-07-2008 Adviesaanvraag
20-08-2008 Datum kennisgeving
20-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
27-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-09-2009 Kennisgeving MER
03-09-2009 Ter inzage legging MER
18-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • Een heldere, kwantitatieve omschrijving van de probleem- en doelstelling, een beschrijving van het doelbereik van de alternatieven;
  • een duidelijke beschrijving van de autonome ontwikkeling en andere rele-vante geplande activiteiten;
  • een goede vergelijking van de alternatieven op (milieu)effecten.

De Commissie is van mening dat de in het MER beschreven problemen de doelstelling in het MER en het nut en de noodzaak van de voorgenomen randweg in beperkte mate onderbouwen. Het MER maakt niet duidelijk of maatregelen zonder aanleg van een randweg mogelijk even kansrijk zijn, zonder dat deze gevolgen hebben voor het buitengebied.

Het MER toont echter aan dat de onderzochte alternatieven een oplossing bieden voor de in het MER beschreven problemen. De milieugevolgen van deze alternatieven zijn compleet en overzichtelijk in beeld gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Boekel

Bevoegd gezag
Gemeente Boekel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018