2152. Vopak-opslagterminal voor vloeibare olieproducten in de Eemshaven

Initiatiefnemer Vopak Oil EMEA heeft het voornemen om een nieuwe lage doorzetterminal, met een opslagcapaciteit van 2.760.000 m3, voor de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten, in het westelijke deel van de Eemshaven, aan de zuidwestzijde van de Julianahavenlaan te realiseren. Ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieubeheer (Wm) en Wet verontreinigingen oppervlaktewateren (Wvo) is een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Groningen is bevoegd gezag voor de Wm-vergunning en Rijkswaterstaat Noord-Nederland en/of het Waterschap Noordzijlvest voor het activiteitenbesluit.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-2008 Datum kennisgeving
27-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2008 Adviesaanvraag
11-11-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-08-2009 Kennisgeving MER
10-08-2009 Ter inzage legging MER
20-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • een kwantitatieve beschrijving van de milieueffecten: externe veiligheid, luchtkwaliteit, scheepvaart en nautische veiligheid, en natuur;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief op basis van de meest milieuvriendelijke combinatie van technische uitvoeringsvarianten;
  • een duidelijke beschrijving van de autonome ontwikkeling en andere relevante geplande activiteiten in de Eemshaven;
  • de gevolgen op de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee.

Het MER brengt de gevolgen van de verschillende alternatieven voor de externe veiligheid, scheepvaart en natuur compleet en overzichtelijk in beeld. De aan de opslagterminal verbonden risico’s van aanvaringen en de mogelijke gevolgen daarvan worden duidelijk in beeld gebracht. Het MER laat zien dat de kans op een olielekkage ten gevolge van vaaractiviteiten door Vopak zeer klein is.

De beschikbare capaciteit om een olieverontreiniging te bestrijden is na het uitvoeren van de opslagterminal, met name in het Eems-Dollard gebied, mogelijk onvoldoende. De Commissie adviseert hierover met de verantwoordelijke instanties in overleg te treden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Wim Been
ir. Koen van der Nat
Jan Nipius

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vopak Oil EMEA B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 20 okt 2009