2153. Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Herinrichting van de Afferdense en Deestse uiterwaarden langs de Waal, ten behoeve van waterstanddaling en natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-09-2008 Adviesaanvraag
11-09-2008 Datum kennisgeving
11-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
30-10-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-02-2011 Kennisgeving MER
23-02-2011 Ter inzage legging MER
19-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Voor de voorgenomen herinriching wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming is de plan-m.e.r.-procedure ingezet. De Commissie vindt de volgende informatie essentieel voor het MER:

  • eenduidige beschrijving van de herinrichting, gemotiveerd vanuit de meervoudige projectdoelstelling;
  • inzicht in de gevolgen voor habitats en soorten van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Toetsing
De Commissie concludeert dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. De effecten en het "doelbereik" van het voornemen zijn duidelijk. Hieruit blijkt onder meer dat ruimschoots aan de doelstelling voor waterstanddaling kan worden voldaan, waardoor ruimte ontstaat voor ontwikkeling van dynamische riviernatuur. Dit leidt tot overwegend positieve gevolgen voor habitats en soorten van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Om eventuele negatieve effecten van binnendijkse kwel te voorkomen is een maatregelenpakket in het plan opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
dr. Marcel van der Perk
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Druten

Bevoegd gezag
Gemeente Druten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 10 jul 2018