2177. Randweg Schijndel

Initiatiefnemers de gemeente Schijndel en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om een randweg ten zuiden van Schijndel aan te leggen. Ten behoeve van de besluitvorming wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Schijndel is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-10-2008 Datum kennisgeving
16-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-11-2008 Adviesaanvraag
07-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name om een goede verkeersanalyse van de huidige situatie en autonome ontwikkeling te maken die de verkeer- en leefbaarheidproblemen kwantificeert en inzichtelijk maakt, alsook om een vergelijking van de alternatieven op zowel milieueffecten als de mate waarin zij de verkeers-, leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen oplossen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Schijndel

Bevoegd gezag
Gemeente Schijndel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018