2182. Park Lingezegen

De Provincie Gelderland heeft het voornemen om in samenwerking met de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Nijmegen en Arnhem, en de stadsregio Arnhem-Nijmegen, het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer een landschapspark (Park Lingezegen) te realiseren van 1500 ha groot. Het park beoogt de realisatie van recreatieve functies, water en natuurontwikkeling, en het behoud van ca. 300 ha landbouw. Voor dit park wordt een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. Ook moeten de bestemmingsplannen van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard aangepast. Ten behoeve van de besluitvorming over de structuurvisie en de bestemmingsplannen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-2008 Adviesaanvraag
29-01-2009 Advies uitgebracht
20-11-2009 Datum kennisgeving
20-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
31-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2010 Kennisgeving MER
03-06-2010 Ter inzage legging MER
09-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • inzicht in de verhouding tussen de functie van het gebied als aangewezen bufferzone (rust en groen) en de functie als park met verschillende (intensieve en extensieve) voorzieningen/ functies, en inzicht in de dilemma's die uit deze verhouding voortkomen;
  • een uitwerking van het bovenstaande naar een (globale) inrichting van het gebied die inzicht geeft in de functionele en ruimtelijke samenhang tussen de onderdelen;
  • inzicht in de wijze waarin de doelen van het voornemen zich tot elkaar verhouden en de dilemma’s die daaruit voortkomen;
  • inzicht in de milieugevolgen van het voornemen (en van de mogelijke keuzen daarbinnen in de vorm van alternatieven of varianten) en de rand-voorwaarden die hieruit voortvloeien voor de bestemmingsplannen.

Toetsing MER - als planMER
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de structuurvisie in het MER aanwezig is.

Uit het MER blijkt dat voor een aantal onderdelen (zoals de publiekstrekkende functies) de invulling pas in een later stadium kan plaatsvinden. In het MER zijn deze onderdelen ten behoeve van de structuurvisie op hoofdlijnen beschreven. Bij overschrijding van drempelwaarde voor m.e.r.-plicht zal, aldus het MER, in de uitwerkingsfase een besluit-m.e.r. volgen. Op basis hiervan en op verzoek van het bevoegd gezag heeft de Commissie het onderhavige MER als planMER getoetst. De conceptbestemmingsplannen Park Lingezegen waren tijdens de toetsing niet beschikbaar.

Toetsing MER - als besluit MER
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de bestemmingsplannen in het MER aanwezig is.

Het MER bevat een beschrijving van de bandbreedte van de milieueffecten van het voornemen, inclusief de effecten van recreatie. Het detailniveau van het MER is passend voor de besluitvorming over bestemmingsplannen.

Toetsing aanvullend MER
Het MER Park Lingezegen is opgesteld als gecombineerd plan- en besluitMER voor de besluitvorming over de intergemeentelijke structuurvisie en over de bestemmingsplannen. Omdat tijdens de eerste toetsing geen concept bestemming-plannen beschikbaar waren en er onduidelijkheid bestond over de nadere uitwerking van een aantal planonderdelen heeft de Commissie twee adviezen uitgegeven over het MER Park Lingezegen. In haar eerste advies d.d. 18 mei 2010, geeft zij haar oordeel over het MER als planMER voor de besluitvorming over de structuurvisie. In het onder-havige, aanvullende, advies geeft de Commissie haar oordeel over het MER (en het erratum daarop) als besluitMER voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen.

In het tijdschrift Toets van maart 2010 staat een artikel over dit project.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
drs. Sjef Jansen
prof. dr. ir. Frans Maas
prof.dr. Henk Meurs

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018