2186. Planstudie Ring Utrecht, 1e fase

Verbeteren van de doorstroming van verkeer in de provincie Utrecht, waarbij de nadruk ligt op het oplossen van de knelpunten op het wegennet rondom Utrecht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-12-2008 Datum kennisgeving
04-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-12-2008 Adviesaanvraag
12-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Bijlage 2 bij het Advies voor richtlijnen
Persbericht Richtlijnenadvies
Tussentijdse toetsing MER 1e fase
17-08-2010 Kennisgeving MER
17-08-2010 Ter inzage legging MER
19-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij MER 1e Fase
Tussentijds toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert in het MER:

  • Een verkeerskundige probleemanalyse uit te werken en daaruit een integrale bereikbaarheidsdoelstelling af te leiden.
  • De omgevingsdoelen voor ruimtelijke kwaliteit verder uit te werken
  • In een gebiedsgewijze benadering de (ruimtelijke) belangen en kansen tegen elkaar af te wegen.
  • De systematiek van de Zevensprong van Verdaas te hanteren.
  • Op basis van de hoofdalternatieven één of meerdere voorkeursalternatieven en een meest milieuvriendelijk alternatief samen te stellen.
  • Aan te geven waar kansen, belemmeringen en beperkingen liggen voor de realisatie van omgevingsdoelen en de inpassing van infrastructuur.

 

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het MER 1e fase voldoende informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over een voorkeursalternatief.
Het MER vormt een goede basis voor het vervolgproces van de 2e fase. Het proces van trechtering van alternatieven is inzichtelijk beschreven. De verkeerskundige onderbouwing van de probleemanalyse en de alternatieven is consistent uitgewerkt.

De Commissie adviseert bij de keuze voor het voorkeursalternatief aan te geven hoe de omgevingsdoelstelling zich verhoudt tot de bereikbaarheidsdoelstelling. Daarnaast adviseert de Commissie aan te geven op welke wijze maatregelen en varianten die in het trechteringsproces van de 1e fase zijn afgevallen een plaats kunnen krijgen in de 2e fase of in het VERDER-programma. Het gaat daarbij om die maatregelen en varianten die op basis van de informatie uit het MER een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bereikbaarheidsopgave van de regio en die een positief effect hebben op de leefomgeving. Als maatregelen of varianten noodzakelijk zijn om de omgevingsdoelstelling van het project Ring Utrecht te behalen, zullen ze expliciet in de tweede fase moeten worden opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
drs. Yvonne van Manen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018