2193. Uitbreiding pluimveebedrijf Adams te Ell, gemeente Leudal

Familie Adams is voornemens een pluimveebedrijf aan de Kapittelstraat 1 + 3 te Ell uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal dient hierover een besluit te nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-11-2008 Adviesaanvraag
27-11-2008 Datum kennisgeving
27-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Aanvulling op het MER
05-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie miste in het MER informatie die naar haar oordeel essentieel was voor de besluitvorming. De Commissie adviseerde om het MER op de volgende punten aan te vullen:
• de onderbouwing van de invoergegevens;
• de effecten op de luchtkwaliteit (fijn stof);
• de samenvatting.

Op 5 januari 2010 heeft de Commissie via het bevoegd gezag een aanvulling op het MER ontvangen. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen nog altijd essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen zijn deels onjuist. Daardoor geeft het MER geen goed inzicht in de effecten van het voornemen op emissies van ammoniak, geur en fijn stof.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
R. en T. Adams

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018