2205. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek wil voor haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan opstellen. Vanwege de aanwezigheid van Natura 2000 en het kaderstellend zijn van het bestemmingsplan voor m.e.r.(beoordelingsplichtige)activiteiten, wordt plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-12-2008 Adviesaanvraag
25-02-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-MER
28-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-04-2009 Kennisgeving MER
29-04-2009 Ter inzage legging MER
30-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau:
De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie(s) met inzicht in de verschillen tussen de feitelijke en bestemde situatie in relatie tot de effectbepaling;
  • de maximaal mogelijke effecten voor Natura 2000-gebied 'Veluwe' met de nadruk op de emissie van ammoniak en de hieruit vooortkomende depositie;
  • de milieugebruiksruimte voor onder andere geur en fijn stof. Maak inzichtelijk in welke gebieden wel en geen milieugebruiksruimte is en waar met aanvullende maatregelen milieugebruikte gecreerd wordt.

Toetsingsfase: 
Het MER bevat een goede weergave van de doelstellingen, be-leidskaders en de globale milieueffecten. Aan de hand van een alternatief met uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve en rundveehouderij worden milieueffecten en de mogelijke knelpunten op hoofdlijnen weergegeven. Voor de effectbepaling is aan de hand van een passende beoordeling in meer detail ingegaan op de mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvor-ming over het bestemmingsplan in het MER aanwezig is. Doordat de milieueffecten, zoals geur en ammoniakemissie, alleen op hoofdlijnen zijn bepaald, zal voor een iedere individuele uitbreiding van een intensieve en rundvee-houderijbedrijf bepaald moeten worden of deze kan plaatsvinden binnen de wettelijke kaders. Uit het MER blijkt dat het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ overbelast is. De passende beoordeling concludeert dat elke toename van stikstofdepositie mogelijk significante negatieve gevolgen heeft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oldebroek

Bevoegd gezag
Gemeente Oldebroek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018