2207. Landbouwontwikkelingsgebieden Beltrumse Veld, Ruurlose Broek en Mariënvelde

Voor een drietal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) bereiden gemeente Berkelland en Oost Gelre de doorvertaling door naar de bestemmingsplannen. Vanwege het kaderstellend zijn van de bestemmingsplannen voor m.e.r.-(beoordelingsplichtige)activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag bij deze procedure is de gemeenteraad.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-12-2008 Adviesaanvraag
24-12-2008 Datum kennisgeving
24-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-03-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
04-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2009 Kennisgeving MER
13-11-2009 Ter inzage legging MER
18-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het op te stellen plan-milieueffectrapport (verder genoemd MER). Dat betekent dat het MER een goede basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als het ten minste informatie geeft over: 

  • een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven;
  • de milieugebruiksruimte voor ammoniak, geur en fijn stof;
  • de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden (indien nodig in een in het MER opgenomen passende beoordeling) en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben gezamenlijk de milieueffecten van een drietal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) in kaart laten brengen in een gezamenlijk plan-milieueffectrapport (plan-MER). Het betreft de LOG’s Beltrumse veld, Ruurlose broek en Mariënvelde.

De Commissie is van oordeel dat het plan-MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming. De Commissie constateert op basis van de informatie in het plan-MER dat er verschillen zijn in de effecten voor landschap, geur en archeologie voor de drie LOG’s. Bijvoorbeeld ten aanzien van landschap wordt in het Plan-MER uitvoerig ingegaan op de landschappelijke karakteristieken van de drie LOG’s. Hieruit komt naar voren dat de drie gebieden zeer divers zijn. Het Beltrumse Veld is grotendeels oud cultuurlandschap met kampen en essen, het Ruurlose broek is een jonge broekontginning, terwijl Mariënvelde gekenmerkt wordt als een oud kampenlandschap met in de flanken jonge ontginning. Dit geeft verschillende randvoorwaarden voor de wijze van ontwikkelen.

In het plan-MER wordt de informatie over de drie LOG’s gegeven in overeenstemming met de oorspronkelijke insteek van een intergemeentelijk bestemmingsplan. Deze benadering is losgelaten. De gemeenten hebben gekozen voor gescheiden trajecten om de bestemmingsplannen te herzien.

De gemeente Oost-Gelre gaat de LOG’s Ruurlose Broek en Mariënvelde in een partiële bestemmingsplanherziening opnemen. Het plan-MER en dit bestemmingsplan liggen samen ter inzage.

De gemeente Berkelland is voornemens het LOG Beltrumse Veld in de integrale herziening van haar bestemmingsplan op te nemen. Bij deze integrale herziening wordt ter ondersteuning van de besluitvorming een Plan-MER opgesteld. Deze separate procedure kunt u vinden op onze website onder nummer 2360.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018