2229. Inrichting Gendtse Waard

De Dienst Landelijk Gebied en de eigenaren van de steenfabriek 'Rodruza' willen het gebied de Gendtse Waard herinrichten ten behoeve van natuurontwikkeling en een betere hoogwater bescherming.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-02-2009 Adviesaanvraag
25-02-2009 Datum kennisgeving
25-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
21-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Om de m.e.r.-procedure effici├źnt te laten verlopen adviseert de Commissie m.e.r. in twee fasen. Dit advies richt zich op de informatie die nodig is om relevante alternatieven voor de herinrichting van de Gendtse Waard onderling te vergelijken en een keuze voor een voorkeursalternatief te maken. In een tweede advies zal de Commissie ingaan op de meer gedetailleerde informatie die nodig is om een besluit te nemen over de uitvoering van het voorkeursalternatief. Dat advies kan dan immers meer toegespitst zijn.

Belangijk in het MER 1e fase is:

  • het in beeld brengen van het speelveld van keuzemogelijkheden voor de herinrichting;
  • toetsing van de alternatieven op doelbereik (hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit) en milieugevolgen (riviermorfologie, natuur, water- en bodemkwaliteit, landschap, cultuurhistorie en woon- en leefmilieu).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Anne Wijbenga
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018