223. Uitbreiding gewestelijke afvalberging Weert

Het gewest heeft het voornemen de regionale stortplaats acht meter op te hogen tot maxi maal 52 m boven NAP. Hiermee komt minimaal een capaciteit beschikbaar van 960.000 m3. De stortplaats zou dan toereikend zijn tot na het jaar 2000.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-03-1989 Datum kennisgeving
23-03-1989 Ter inzage legging van de informatie
28-04-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
06-09-1993 Kennisgeving MER
06-09-1993 Ter inzage legging MER
03-11-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van overleg in het najaar van 1992 tussen provincie en gewest is besloten het MER te actualiseren. Dit betrof vooral:

  • de afvalscenario’s;
  • het niveau van de voorzieningen; dit in verband met de gewijzigde wet- en regelgeving;
  • de beschrijving van de bestaande milieutoestand.

Ten slotte is in overleg met de provincie Limburg besloten in het MER een alternatief op te nemen waarin de gewestelijke afvalstortplaats Weert en de stortplaats Kirkels tezamen worden afgewerkt.

In het toetsingsadvies sprak de Commissie haar waardering uit voor de actualisering en kwam ze tot de conclusie dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Zij plaatste kanttekeningen bij de aansluiting van de afdichtingen tussen de stortplaats Kirkels en de stortplaats Weert vanwege het risico van ongelijke zettingen. Verder adviseerde zij nader onderzoek naar de mogelijke verspreiding van verontreinigingen naar het Wijffelterbroek, en naar de mogelijkheid om bij een eventuele sanering niet alleen de stortplaats Kirkels, maar ook de voormalige gemeentelijke stortplaats te betrekken.

Bij de beschikking is een evaluatieprogramma vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
ir. Ben Kreiter
ing. Vrielink
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gewest Midden-Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010