2241. Uitbreiding aardgasbuffer in Zuidwending, provincie Groningen

Gasunie en de Nuon willen zes zoutcavernes in gebruik nemen als buffer voor het opslaan en weer snel terug kunnen leveren van aardgas. Ten behoeve van de besluitvorming over de daartoe benodigde nieuwe Wm-vergunningen is door Gasunie en Nuon gezamenlijk een MER opgesteld. Het Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure. De Commissie heeft dit MER beschouwd als een besluit-MER ten behoeve van de besluitvorming over de Wm-vergunningen. Het kan zijn, dat voor de wijziging van het be-stemmingsplan, ook nog een aparte plan-m.e.r.-procedure nodig is.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-03-2009 Adviesaanvraag
24-03-2009 Datum kennisgeving
24-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
11-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2010 Kennisgeving MER
18-05-2010 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
30-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een onderzoek naar alternatieven voor de wijze van gasbehandelings- en compressie met name gericht op een maximale energie-integratie en minimaal energieverbruik;
  • de kans, frequentie, omvang en intensiteit van het optreden van (eventuele) aardschokken en bodembewegingen als gevolg van de hogere druk, grotere omvang en grotere diepte van de cavernes van fase II en de mogelijke gevolgen daarvan voor de (bebouwde) omgeving en de integriteit van de cavernes;
  • een beschrijving van de geactualiseerde effecten en monitoringsprogramma voor bodemdaling, bodemtrillingen en waterhuishouding;
  • het plaatsgebonden- en groepsrisico van de installaties, de leidingen en het transport;
  • de milieugevolgen van het eventuele lozen van overtollige pekel op de Dollard.

Toetsing MER

Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie m.e.r., het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op het onderdeel veiligheid onvolledig is en daardoor geen juist beeld geeft. Naar aanleiding daarvan hebben Gasunie en Nuon een nieuw veiligheidsrapport aangeleverd.

De aanvulling bevat nieuwe gegevens, maar er ontbreekt ook nog informatie:

  • hoe aannames tot stand zijn komen en wat dit betekent voor de risicocontouren, het groepsrisico en waar in de omgeving nog veiligheidsrisico’s kunnen optreden, het in-vloedsgebied. Het invloedsgebied moet gebaseerd worden op de scenario’s met de grootste effectafstanden;
  • bij onzekerheden over uitgangspunten en invoerwaarden een benadering die leidt tot de hogere, behoudend geschatte, risico’s als onderbouwing van de veiligheid van het voor-nemen.
    Daarom is het externe veiligheidsrisico voor de omgeving nog niet inzichtelijk.

De Commissie is daarom van oordeel dat nog niet alle essentiële informatie voor besluitvorming over de Wm-vergunning in het MER aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Maarten Jan Brolsma
ir. Robert (Rob) Geerts
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Storage B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D17.2 tot 1-4-2011: Diepboringen behalve voor stabiliteits-, of archeologisch onderzoek, of opsporing
D25.2 tot 1-4-2011: Aardgas: inrichting voor op- en overslag >=100.000m3

Bijgewerkt op: 02 sep 2021