2269. Kustwerk Katwijk

De primaire waterkering in Katwijk aan zee voldoet niet aan de geldende veiligheidsnormen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil deze daarom versterken. De gemeente Katwijk wil de kustversterking combineren met de aanleg van een parkeergarage. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en vanwege mogelijke kaderstelling voor m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteiten wordt een plan-MER opgesteld. Voor deze projecten wordt een gecombineerd Plan- en Besluit-MER opgesteld. Omdat het richtlijnenadvies al eerder is uitgebracht, vraagt de gemeente nu om een aanvullend Reikwijdte en Detailniveau advies voor het Plan-MER deel.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-05-2009 Adviesaanvraag
18-05-2009 Datum kennisgeving
18-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende reikwijdte en detailniveau
23-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-12-2010 Aankondiging start procedure
23-12-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-02-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
01-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2012 Kennisgeving MER
15-10-2012 Ter inzage legging MER
11-12-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de genoemde besluiten.

Het MER brengt het scala van keuzemogelijkheden goed in beeld en maakt duidelijk wat de milieugevolgen van de alternatieven zijn.
De wens tot behoud van ruimtelijke kwaliteit, waaronder het karakteristieke uitzicht op zee vanaf de Boulevard, is een belangrijke factor geweest bij de keuze en invulling van de alternatieven.
Rekening houdend met alle doelstellingen en uitgangspunten is in het MER het alternatief Dijk-in-Duin, Katwijk binnendijks met parkeergarage als voorkeursalternatief aangewezen. Het MER beschrijft nog enkele aanvullende maatregelen waarmee de milieugevolgen van dit alternatief verder kunnen worden verminderd.


Advies Plan-m.e.r.
In haar advies vroeg de Commissie met name om:

  • Een beschrijving van de relaties tussen de functies ‘waterkeren’ en ‘parkeren’ en de wijze waarop deze elkaar beïnvloeden.
  • Een beschrijving van varianten met en zonder de uitvoering van de overige planonderdelen, anders dan de kustversterking, met als doel te onderzoeken welke effecten deze ontwikkelingen kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.
  • Inzicht in de effecten van de alternatieven en varianten op Natura 2000-gebieden Coepelduin en Meijendel & Berkheide.
  • Inzicht in de effecten op de ruimtelijke kwaliteit, de cultuurhistorische waarden en de belevingswaarden van de boulevard en de omgeving hiervan.


Advies Besluit-MER
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het besluit-MER:

  • De onderbouwing van de alternatieven vanuit de doelstellingen van het voornemen en inzicht in het doelbereik van deze alternatieven.
  • Inzicht in de gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur- en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder de Natura-2000 gebieden.
  • Inzicht in mitigerende maatregelen die getroffen kunnen worden.
  • Inzicht in de gevolgen van de (fasering van de) werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase voor de kern van Katwijk.
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Yvonne van Manen
ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018