2278. Uitbreiding pluimveebedrijf Heidehof bv, gemeente Horst aan de Maas

Heidehof BV is voornemens haar pluimveebedrijf aan de Cocq van Haeftenstraat 46 te Meerlo uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. De gemeente Horst aan de Maas is hiervoor het bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-06-2009 Adviesaanvraag
18-06-2009 Datum kennisgeving
18-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
02-10-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
24-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-06-2010 Kennisgeving MER
25-06-2010 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
02-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2010 Kennisgeving MER
02-11-2010 Ter inzage legging MER
04-01-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing
Bij de toetsing constateerde de Commissie dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig was of geen juist beeld geeft. Dat gold voor de uitgangspunten voor de berekeningen en de (onderbouwing van de) referentiesituatie. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld.

Het MER en de aanvulling samen bevatten voldoende informatie om het milieubelang mee te wegen. Doordat de uittreedsnelheid van de ventilatielucht niet in alle gevallen juist is bepaald zijn de werkelijke immissies nog onzeker, maar dit is volgens de Commissie niet van wezenlijke invloed op de effectbeoordeling. De Commissie adviseert de berekeningen voor het voorkeursalternatief aan te passen t.b.v. de vergunningverlening.

Uit het MER volgt dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Dit is van belang voor de beoordeling van het voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heidehof B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Meerlo-Wanssum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018