2290. Interimstructuurvisie Eindhoven

Vaststellen van de ruimtelijke structuur van de gemeente Eindhoven tot 2015, w.o locaties voor wonen en bedrijvigheid.

Procedure en adviezen

Plan-MER
29-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies (sept 2009) dat de Interimstructuurvisie 2009 consoliderend is in de zin dat  al door de gemeenteraad goedgekeurde ontwikkelingen formeel vastgelegd gaan worden. Dit betekent dat de meerwaarde van het plan-MER slechts beperkt kan zijn.

Daarnaast concludeert zij dat er grote onzekerheid is over de in het MER geprognosticeerde effecten  op verkeersintensiteit en daaraan gerelateerd de luchtkwaliteit, en op externe veiligheid. De Commissie adviseert derhalve om ter onderbouwing van de definitieve Structuurvisie

  • gevoeligheidsanalyses uit te voeren naar de realisatie van het HOV netwerk en de introductie van het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
  • op basis daarvan een pakket maatregelen te formuleren dat ingezet kan worden bij tegenvallende resultaten
  • en daarbij expliciet onderscheid te maken tussen maatregelen waar de gemeente een eigen verantwoordelijkheid draagt en maatregelen die door andere partijen genomen moeten worden.

Tevens adviseert zij om in de definitieve structuurvisie aandacht te besteden aan:
• de groenstructuur van het gebied (m.n. in het noordwesten);
• de (grond)waterhuishouding, mede in relatie tot bodemverontreinigingen en grondwaterbeschermingsgebieden
• gezondheidseffecten van nieuwe activiteiten, ook beneden de wettelijke normen.

In december 2009 is de  Interim Structuurvisie behandeld in de raad van Eindhoven. De raad besloot om de aanbevelingen van de Commissie mee te nemen bij het opstellen van de definitieve structuurvisie

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Bart Korf

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018