2305. Randweg Twello, gemeente Voorst

De gemeente Voorst wil de verkeersproblemen aan de westkant van de kern van Twello oplossen en ziet de aanleg van een westelijke randweg als een kansrijke oplossing. Voor deze oplossing is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voor de besluitvorming rond de randweg wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-07-2009 Adviesaanvraag
09-09-2009 Datum kennisgeving
09-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
11-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse Toetsing
02-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-01-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
30-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2012 Kennisgeving MER
01-06-2012 Ter inzage legging MER
06-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Uit het MER blijkt dat er een duidelijke afweging is tussen alternatieven A, B en C die de verkeersoverlast in de Molenstraat of de kern vermindert en randwegalternatieven D en E die beter scoren op het verminderen van de verkeersoverlast maar ook negatieve gevolgen voor landschap en natuurwaarden in het buitengebied hebben.

Tussentijds toetsingsadvies
De gemeente heeft de Commissie een notitie gestuurd over de selectie van de alternatieven die in het MER verder onderzocht zullen worden met het verzoek deze te toetsen.
De Commissie vindt dat de selectie van alternatieven die in het MER verder onderzocht zullen worden op correcte wijze en navolgbaar gedaan is. Op heldere wijze worden de verschillen tussen de alternatieven inzichtelijk en is er voldoende onderbouwing welke alternatieven uit de verkenningsfase in het MER verder onderzocht zullen worden.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER met name aandacht te besteden aan een goede probleemanalyse die de locaties en omvang van de verkeers- en daarmee samenhangende problemen in heel Twello in beeld brengt. Daarnaast vraagt de Commissie om ook een alternatief zonder de aanleg van een randweg te ontwikkelen, waarin verplaatsing van bedrijventerreinen en herinrichting van de Molenstraat onderzocht worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Mulder

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Voorst

Bevoegd gezag
Gemeente Voorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018