2306. Verplaatsing agrarische bedrijven Nieuw Buinen

Drie agrariers willen hun bedrijven verplaatsen naar nieuwe locaties aan de Tweederdeweg Zuid te Nieuw Buinen. Ook willen zij daar gezamenlijk een biovergistingsinstallatie (of energiebouwblok) realiseren. De Commissie heeft eerder advies over een gecombineerd plan/besluit-MER uitgebracht. Dit gecombineerde MER diende voor de onderbouwing van zowel het bestemmingsplan als voor de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf. Naar aanleiding van dit advies heeft de initiatiefnemer besloten om apart een plan-MER voor het bestemmingsplan en een besluit-MER voor de genoemde omgevingsvergunning op te stellen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en Detailniveau
30-07-2009 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-08-2009 Aankondiging start procedure
12-08-2009 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-09-2009 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Richtlijnen
30-07-2009 Adviesaanvraag
12-08-2009 Kennisgeving startnotitie
12-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
29-09-2009 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-07-2011 Kennisgeving MER
12-07-2011 Ter inzage legging MER
06-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing Plan-MER
02-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-02-2012 Ter inzage legging van de informatie
16-02-2012 Datum kennisgeving
06-04-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies Plan-MER

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullende toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiĆ«le informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan in het MER aanwezig is. Daarbij plaatst zij wel de kanttekening dat het ontwerpbestemmingsplan niet aansluit bij het enige alternatief uit het plan-MER dat geen aantasting van natuurlijke kenmerken met zich brengt. 
Uit de Passende beoordeling kan worden afgeleid dat geen aantasting van natuurlijke kenmerken plaatsvindt als direct voor het termijnalternatief wordt gekozen.
Ten aanzien van het energiebouwblok bevat het plan-MER voldoende informatie voor een installatie met een maximale verwerkingscapaciteit van 50.000 ton.Toetsing
De Commissie heeft het gecombineerde MER getoetst. Volgens de Commissie is in het MER niet voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. Omdat in het MER niet consequent is omgegaan met de ontwikkelingen die zich sinds de startnotitie hebben voorgedaan, mist het MER vooral een eenduidige beschrijving van voornemen, huidige situatie en autonome ontwikkeling, en de daarbij horende effectbeschrijving. Ook de Passende beoordeling is daardoor onduidelijk. Verder mist voor pluimveehouderij Jansen (het besluit-m.e.r.-deel) de beschrijving van inrichtingsalternatieven, het meest milieuvriendelijk alternatief en de kwantificering van milieu-effecten. Het bevoegd gezag heeft de plan-m.e.r.-procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan en de besluit-m.e.r.-procedure voor de omgevingsvergunning weer gesplitst en zal de Commissie over beide rapporten om advies te vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borger-Odoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Borger-Odoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018