2331. Structuurvisie Rijnenburg

De gemeente Utrecht wil een structuurvisie voor het gebied Rijnenburg vaststellen. Deze structuurvisie voorziet in 7000 woningen, waterberging, een regionaal groengebied, recreatie en bedrijven en is daarmee kaderstellend voor m.e.r.-plichtige activiteiten. Voor de besluitvorming over de structuurvisie in de gemeenteraad van Utrecht wordt daarom een plan-MER opgesteld. Bevoegd gezag voor deze m.e.r.- procedure is het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrecht.

Procedure en adviezen

Toetsing Plan-MER
23-09-2009 Kennisgeving MER
23-09-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling planMER
17-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-01-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft bij de toetsing van het MER geconstateerd dat veel milieu-informatie alleen in achterliggende documenten is opgenomen. Het overzicht over deze informatie ontbreekt. Hiermee is ondoorzichtig hoe de keuze uit de verschillende scenario's is gemaakt. De communicatieve functie die het MER daarin had kunnen vervullen, is hierdoor niet optimaal benut. Daarnaast ontbreekt essentiële informatie over verkeer. Op 12 november 2009 heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd, bestaande uit een nieuwe samenvatting en verkeersgegevens.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

In het gevolgde, innovatieve, proces bij de totstandkoming van de structuurvisie hebben milieugegevens een grote rol gespeeld, ook bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Met behulp van de zogenaamde digitale tekentafel is de score op met name de aspecten klimaat, duurzaamheid, water en geluid verder verbeterd.

Aanbevelingen

In haar advies geeft de Commissie de aanbeveling om bij de verdere uitwerking van de plannen aandacht te besteden aan:

  • de randvoorwaarden voor een goede verkeersafwikkeling, binnen en buiten het plangebied;
  • het ontwikkelen van varianten voor het ontzien van archeologische waarden;
  • maatregelen voor het behoud van het veen en het in kaart brengen van de risico's van het waterbeheer;
  • de ontwikkeling van EHS in samenspraak met de provincie;
  • beperkingen van externe veiligheidsrisico's;
  • de risico's en mogeijke overlast (geluid, slagschaduw) van windturbines.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Marinus Kooiman
drs. Yvonne van Manen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C15.2 tot 1-4-2011: Aanleg waterbekken of stuwmeer, inhoud >= 10 miljoen m3
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018