2336. Ecogolfbaan Camping de Paal, gemeente Bergeijk

Camping de Paal wil bij de camping een 18 holes-golfbaan met natuurwaarde aanleggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-08-2009 Datum kennisgeving
10-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-09-2009 Adviesaanvraag
11-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER :

  • een duidelijke beschrijving en afbakening van (inrichtings)alternatieven inclusief  de noodzakelijke natuurcompensatie;
  • een inventarisatie van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden inclusief hun onderlinge samenhang,  plus de randvoorwaarden, kansen en knelpunten voor het initiatief die hieruit voortkomen;
  • een beschrijving van de effecten van het voornemen op het milieu in brede zin en op de veiligheid voor niet-golfende recreanten in het plangebied;
  • een beschrijving van de huidige verkeerssituatie en de effecten van het initiatief op het verkeer en de infrastructuur in het studiegebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. ing. Ronald Buiting
ing. Ben Peters
drs. ing. Chris Sueur

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ecogolfbaan Camping De Paal

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018