2344. Herinrichting Havengebied Terschelling

De gemeente Terschelling wil het havengebied van Terschelling herstructureren. Het voornemen houdt het volgende in: Uitbreiden van de jachthaven met 210 ligplaatsen door het verplaatsen van de oostelijke havendam; Ombouwen huidige indeling jachthaven naar boxensysteem; Herinrichten van het veerhaventerrein, de Kom, loskade Dellewal en Willem Barentszkade; Baggeren van de Kom en verstevigen strekdam met een nieuwe damwand; Natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-10-2009 Datum kennisgeving
22-10-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-10-2009 Adviesaanvraag
17-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • een onderbouwing van de nut en noodzaak van het initiatief, met name van de uitbreiding van de jachthaven;
  • een integrale beschrijving van de verschillende planonderdelen, met specifiek aandacht voor de onderlinge samenhang en consequenties voor het plan als één of meerdere onderdelen geen doorgang vindt;
  • inzicht in mogelijke effecten op te beschermen habitats en soorten binnen de Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’ en ‘duinen Terschelling’ en de Ecologische Hoofdstructuur;
  • een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, met voldoende onderbouwend kaart- en beeldmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ir. Kuindert van der Spek
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terschelling

Bevoegd gezag
Gemeente Terschelling

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018