2346. Haagse Nota Mobiliteit

Herziening en vernieuwing van het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Den Haag.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-11-2009 Adviesaanvraag
12-11-2009 Datum kennisgeving
12-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
21-01-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-11-2010 Kennisgeving MER
15-11-2010 Ter inzage legging MER
12-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER:

  • de samenhang tussen het ruimtelijke beleid, het mobiliteitsbeleid/netwerkvisie, de alternatieven en de maatregelen toe te lichten
  • de keuze voor het voorkeursalternatieve HNM expliciet te onderbouwen, door dit alternatief af te zetten tegen andere alternatieven
  • de alternatieven te vergelijken op ruimtelijke ordening, gezondheid, natuur, duurzaamheid en klimaat
  • de consequenties voor de vervolgbesluitvorming in beeld te brengen en aan te geven hoe monitoring van doelen en effecten plaatsvindt.

Toetsing
De Commissie m.e.r. heeft het MER getoetst en oordeelt dat de milieuinformatie aanwezig is om een besluit te nemen over:

  • de eisen voor inpassing en kwaliteit die worden gesteld aan de werken  voor fiets, OV en weg;
  • de bijdrage van het HNM-beleid aan de bereikbaarheid en leefbaarheid.

De Commissie oordeelt dat de informatie onvoldoende is om nut en noodzaak van een aantal kernprojecten binnen het totale verkeersnetwerk vast te stellen.

De Commissie adviseert om strategische keuzen zoals ruimtelijke ordening, prijsbeleid (in samenhang met parkeerbeleid), mobiliteitsmanagement en het verbeteren en benutten van ov- en fietsnetwerken in onderlinge samenhang nader te onderzoeken op hun waarde voor de ambities en doelstellingen uit de HNM. Deze opgave kan worden opgepakt als integraal onderdeel van de actualisatie van het ruimtelijk beleid in de nieuwe Structuurvisie Den Haag.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding van auto(snel)weg of hoofdweg >= 5 km

Bijgewerkt op: 10 jul 2018