2365. Zuidelijke ontsluitingsweg Erp

De gemeente Veghel wil de bereikbaarheids- en leefbaarheids-problemen als gevolg van hoge verkeersintensiteiten in Erp en Keldonk verminderen. De aanleg van een zuidelijke randweg is een kansrijke oplossing voor deze problemen. Voor de voorgenomen randweg is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-2009 Adviesaanvraag
23-12-2009 Datum kennisgeving
23-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
03-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-11-2012 Kennisgeving MER
08-11-2012 Ter inzage legging MER
06-03-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing MER en aanvulling op het MER
25-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvuling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat de Zuidelijke Ontsluitingsweg met vrachtwagenverbod in Erp mogelijk is en dat daarmee de leefbaarheid in de kernen zal verbeteren. De zuidelijke ontluitingsweg heeft ook zeer negatieve gevolgen voor landschap en natuur. In de aanvulling om het MER wordt onderbouwd dat maatregelen en mogelijk zijn die deze gevolgen deels kunnen mitigeren.


Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER vooral aandacht te besteden aan een goede en actuele analyse die de verkeersgerelateerde problemen inzichtelijk maakt. Daarnaast vraagt de Commissie om de keuzes die tot het voorkeursalternatief geleid hebben goed te onderbouwen en de effecten op verkeer en leefbaarheid te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Robert van Bommel
ing. Jan van der Grift
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018