2367. Dijkversterking Spui Oost, Hoeksche Waard

Het waterschap Hollandse Delta wil de oostelijke oever van het Spui versterken over een lengte van 14 km. Door versterking voldoet de dijk voor de komende 50 jaar weer aan het wettelijk vastgelegde veiligheidsniveau. Voor dit project wordt een dijkversterkingsplan opgesteld, waarbij ook eventuele gevolgen voor bestemmingsplannen in beeld worden gebracht. Op de voorgenomen dijkversterking is het Besluit-m.e.r. van toepassing.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-12-2009 Adviesaanvraag
30-12-2009 Datum kennisgeving
30-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-11-2013 Kennisgeving MER
02-12-2013 Ter inzage legging MER
23-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER alle essentiële informatie bevat om het milieubelang voldoende te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het MER geeft een uitvoerig en compleet beeld van de effecten van het voornemen en de alternatieven die zijn onderzocht. Een heldere beschrijving is gegeven van de gevolgen van de dijkversterking voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en voor de natuur.
Door onder andere de financiële crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen en door voortschrijdende inzichten is de omvang van het dijkversterkingsprogramma heroverwogen. Ten opzichte van de Startnotitie is de lengte van het te versterken dijktraject verkort. Nu niet versterkte dijktrajecten waren in de Startnotitie nog meegenomen om een duurzame, landschappelijk goed ingepaste dijkversterking te kunnen realiseren. Door de inperking is geen synergie meer mogelijk met enkele andere initiatieven in het gebied, waaronder het Natuurontwikkelingsproject Leenheerenpolder (Deltanatuur). Het nieuwe programma doet overigens geen concessies aan de veiligheid.

 

Richtlijnenadvies
In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om goed te beschrijven welke rol milieuaspecten spelen in de ontwikkeling van de alternatieven voor de dijkversterking. Verder is het belangrijk om de gevolgen voor het landschap en voor cultuurhistorische waarden in kaart te brengen en daarnaast maatregelen om de landschappelijke inpassing te optimaliseren en negatieve gevolgen voor cultuurhistorie te minimaliseren. Tenslotte moet een beschrijving van kenmerkende habitats en soorten, van eventueel optredende (significante) effecten op beschermde gebieden en soorten, en van de wijze waarop in het project kansen voor natuurontwikkeling worden gewogen en benut, deel uitmaken van het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. Hans Renes
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018