2391. Realisatie waterproductiebedrijf te Heel

Waterleiding Maatschappij Limburg wil een permanente back up realiseren voor de opperlaktewaterwinning van Waterproductiebedrijf Heel. Hiervoor is een waterwetvergunning nodig. Voor de besluitvorming over deze vergunning wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-02-2010 Adviesaanvraag
10-02-2010 Datum kennisgeving
10-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-2011 Kennisgeving MER
09-11-2011 Ter inzage legging MER
17-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het belangrijkste gevolg van het voornemen is hydrologisch (verlaging grondwaterstand). Daarvan afgeleid is het belangrijkste milieueffect verdroging. De milieueffecten van het voornemen zijn in het MER volledig en uitgebreid beschreven.

De Commissie adviseert om de noodzakelijke back up capaciteit nader te onderbouwen op basis van de toekomstige watervraag, inzet van restcapaciteit en de mogelijkheden om te anticiperen op een innamestop of deze voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
dr. Kick Hemker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018