240. Rijksweg 61 Ter Hole - Terneuzen

De weg Terneuzen – Ter Hole is zowel voor autoverkeer als voor langzaam landbouwverkeer opengesteld; voor beide typen verkeer blijkt de weg onveilig. Bovendien is het woon- en leefklimaat in de woonkernen langs deze weg, ongunstig. Beide factoren waren reden voor de plannen tot ombouw van dit weggedeelte.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-08-1989 Datum kennisgeving
28-08-1989 Ter inzage legging van de informatie
30-10-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-04-1992 Kennisgeving MER
08-04-1992 Ter inzage legging MER
07-08-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het advies voor richtlijnen wees de Commissie erop dat het voornemen geheel in het licht staat van het (al dan niet) aanleggen van een vaste oeververbinding over de Westerschelde (WOV)1. Vanwege de onzekerheid in de besluitvorming over WOV zal de doelstelling in eerste instantie beperkt blijven tot het oplossen van de grootste knelpunten in de verkeersveiligheid op het betrokken weggedeelte en in het leefklimaat van de woonkernen langs de weg. 

In haar toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER voldoende informatie bood voor de situatie waarin geen WOV zou worden gerealiseerd. Dit gold niet voor de situatie met de WOV. Daarbij is de verbinding S25/S30 als alternatief voor rijksweg 60 buiten beschouwing gelaten. Dit achtte de Commissie onvoldoende onderbouwd. Daarmee bood het MER in de ogen van de Commissie onvoldoende informatie voor een besluit. In de brief van de voorzitter bij het advies is gewezen op het feit dat aanvullende studie veel tijd kan vergen. Dit aspect zou het bevoegd gezag moeten afwegen tegen het voortduren van de verkeersonveiligheid langs het onderhavige tracé, zolang geen definitief besluit is genomen.

In haar beraadslagingen over dit project concludeerde de Commissie Overleg Wegen dat er een zo nauwe samenhang tussen dit project en de WOV bestond, dat het verstandig was om de projecten in hun samenhang te beschouwen. Daarom wordt eerst de definitieve besluitvorming over de WOV afgewacht.

Een uitzondering op dit principe vormt het tracédeel bij Zaamslag. Op 6 mei 1993 is het tracé voor de noordelijke omleiding Zaamslag vastgesteld.

Eind 1999 gaf het bevoegd gezag te kennen dat het nog niet duidelijk is wanneer besluiten genomen zullen worden.

 

1 Zie project 114. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
ir. Bas de Koning
drs. Rob Lambeck
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Jaap Stellingwerff
prof. drs. Vervloet

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018