2405. Inpassingsplan Oostvaarderswold

Het Oostvaarderswold, met een omvang van ongeveer 1.800 ha, moet een robuuste ecologische verbindingszone vormen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, als onderdeel van de toekomstige ecologische verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe-Duitsland. De hoofddoelstelling heeft betrekking op het realiseren van een functionele verbinding voor de doelsoort Edelhert en heeft als randvoorwaarden het duurzaam inrichten van het watersysteem en 85% van het gebied beleefbaar maken voor recreatie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-2010 Adviesaanvraag
01-04-2010 Datum kennisgeving
01-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-07-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2010 Kennisgeving MER
29-07-2010 Ter inzage legging MER
24-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Is een vervolg op 2040. Dat betrof een plan-m.e.r. gekoppeld aan een structuurvisie. Nu stelt provincie Flevoland een inpassingsplan op, waaraan gekoppeld een besluit-m.e.r.-procedure. De Commissie beschouwde de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

· een toetsing aan doelbereik ten aanzien van natuur en water;

· een beschrijving van de gevolgen van de realisatie van het OostvaardersWold voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen;

· een beschrijving van de gevolgen voor de waterkwaliteit binnen en buiten het OostvaardersWold en van mogelijke maatregelen indien na realisatie blijkt dat de waterkwaliteit onvoldoende is;

· een zelfstandig leesbare samenvatting die een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is compleet, helder en prettig leesbaar en bevat een goede samenvatting. De Commissie heeft alleen nog enkele aanbevelingen voor het vervolgproces gedaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 21 dec 2012