2411. Herinrichting veehouderij Bouw te Voorthuizen, gemeente Barneveld

De heer en mevrouw Bouw zijn voornemens een veehouderij aan de Appelseweg 10 te Voorthuizen her in te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-2010 Adviesaanvraag
19-03-2010 Datum kennisgeving
19-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2010 Kennisgeving MER
09-12-2010 Ter inzage legging MER
02-03-2011 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Toetsing aanvulling op het MER
09-12-2010 Kennisgeving MER
09-12-2010 Ter inzage legging MER
15-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Voorlopig toetsingsadvies:
Het MER is prettig leesbaar en geeft door het gebruikte kaartmateriaal en kleurondersteuning in de tabellen over het algemeen een goed beeld van de effecten van en de verschillen tussen de beschreven alternatieven.

De Commissie signaleert bij toetsing aan de richtlijnen en de wettelijk voorgeschreven eisen echter een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekorkomingen betreffen:

  • de uittreedsnelheid van de ventilatielucht en de ammoniakemissie;
  • de cumulatieve geurhinder;
  • de effecten op de luchtkwaliteit.

Toetsingsadvies:

Naar aanleiding van bovenstande heeft initiatiefnemer een aanvulling op het MER aangeleverd. Hierin is de ontbrekende informatie aangevuld. De Commissie is van mening dat MER en aanvulling samen voldoende informatie bevatten voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P. Bouw

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 19 dec 2012