2412. Partiƫle herziening Flevoland 2006, meer ruimte intensieve veehouderij

De provincie herziet haar Omgevingsplan Flevoland II 2006 deels om meer ruimte te bieden voor intensieve veehouderij als neventak op agrarische bedrijven. Het huidige beleid legt hiervoor onbedoeld beperkingen op. Bij de herziening is het maken van een plan-MER wettelijk verplicht om de gevolgen voor het milieu goed te kunnen betrekken bij de besluitvorming.  

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
01-04-2010 Adviesaanvraag
08-04-2010 Datum kennisgeving
08-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
15-06-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het MER:

  • Een heldere onderbouwing van nut en noodzaak van het voornemen.
  • Een zover mogelijk uitgewerkt overzicht van de milieugebruiksruimte in het plangebied.
  • Inzicht in de totstandkoming van de keuzes van alternatieven en varianten, de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld en een overzichtelijke vergelijking van de effecten daarvan.
  • Een duidelijke beschrijving van de huidige waarden van landschap, ecologie en cultuurhistorie als basis voor een gebiedsgerichte differentiatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van een neventak intensieve veehouderij.
  • De worst-case (cumulatieve) effecten op de Natura 2000-gebieden en andere voor verzuring gevoelige gebieden.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal en ander ondersteunend beeldmateriaal.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Jan Hein Boersma
ing. Richard Schokker

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018