2425. Zuidas - de Flanken

De gemeente Amsterdam wil de Zuidas verder ontwikkelen met woningen,  kantoren en diverse voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2010 Adviesaanvraag
28-04-2010 Datum kennisgeving
28-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-03-2011 Kennisgeving MER
02-03-2011 Ter inzage legging MER
05-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • een beschrijving van de duurzaamheidsambities, vertaald in concrete doelstellingen. Toets de alternatieven en varianten daaraan;
 •  een beschrijving van de verkeersaspecten van alle modaliteiten met aandacht voor:
  • de effecten op geluidsbelasting en luchtkwaliteit;
  • de verkeersafwikkeling van en naar het plangebied;
  •  parkeercapaciteit voor auto en fiets;
  • verkeersveiligheid.
 • een beschrijving van het lokale woon- en leefmilieu in relatie tot de stedelijke verdichting;
 • inzicht in de consequenties die de realisatie van het dok naar verwachting zal hebben op de voorgenomen activiteit;
 • inzicht in de fasering van de ontwikkelingen en op welke wijze rekening zal worden gehouden met tijdelijke milieueffecten.

De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) getoetst. Zij is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. De belangrijkste nadelige milieueffecten hangen samen met verkeersaspecten. In het MER is dan ook de meeste aandacht uitgegaan naar verkeersafwikkeling, geluid en luchtkwaliteit. De overige milieuaspecten zijn op een lager veelal indicatief detailniveau beschreven. In het MER is helder aangeven dat zonder maatregelen ongeveer 30% van de gebruikers van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen, ernstig gehinderd worden door verkeersgeluid. De ligging van het plangebied direct aan de A10 is daar debet aan. Het MER laat duidelijk zien dat maatregelen de hinder fors kunnen beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018