2433. Drempelverwijdering vaargeul Boontjes, Kornwerderzand - Harlingen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  wil de drempel in de vaargeul Boontjes verwijderen. De reden hiervoor is de wachttijd voor schepen te verkleinen. De Commissie is gevraagd het concept-Projectplan te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing over het concept-Projectplan
16-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het concept-Projectplan
07-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij toetsing van het concept-Projectplan (en bijbehorende Passende beoordeling) was de Commissie van oordeel dat essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak. Het betrof:
• geschiktheid en capaciteit stortlocatie Boontjes Zuid en alternatieve stortlocaties;
• onderbouwing keuze voorkeursvariant;
• de consequenties van de pilot natuurontwikkeling bij Kornwerderzand;
• mogelijk (tijdelijke) effecten op de natuur in de Waddenzee door verhoging van slibconcentraties en door het verdwijnen van schelpdieren, met name mosselbanken. De Commissie adviseerde daarom een aanvulling  op te stellen.

Oordeel
De aanvulling bevat de gevraagde informatie. De Commissie vindt het - ervan uitgaande dat in het studiegebied nauwelijks mossel(zaad)banken aanwezig zijn - aannemelijk dat bij het gebruik van de stortlocatie Boontjes Zuid geen aantasting optreedt van de natuurlijke kenmerken van Natura-2000 gebied de Waddenzee.

Mosselbanken zijn gevoelig voor bedekking door sediment en zijn een belangrijke voedselbron voor duikeenden. Gezien de relatief grote jaar op jaar fluctuaties in de aanwezigheid van schelpdieren kunnen de conclusies uit de uitgevoerde ecologische studies snel achterhaald zijn. Daarom adviseert de Commissie om voorafgaand aan de uitvoering:
1. de aanwezigheid van mossel(zaad)banken te controleren;
2. te beoordelen of deze in voor duikeenden relevante hoeveelheden voorkomen;
3. indien dat het geval is, de in de aanvulling beschreven alternatieve stortlocatie ‘de Doove Balg’ te overwegen. De stortlocatie ‘de Doove Balg’ heeft namelijk minder risico op ver-plaatsing van materiaal naar ondiepe gebieden en daardoor waarschijnlijk geen effecten op daar aanwezige schelpdiervoorraden.

Lees verder in het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Leo Boom
dr. Godfried van Moorsel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018