2441. Dijkversterking Hagestein - Opheusden

Het MER voor dijkversterkingen langs de Neder-Rijn/Lek tussen Hagestein en Opheusden geeft voldoende informatie voor de besluitvorming. Mogelijke oplossingsrichtingen en de milieueffecten daarvan zijn inzichtelijk. In het MER wordt geen rekening gehouden met mogelijke aanpassingen in het waterveiligheidsbeleid op basis van het Deltaprogramma. Dit is een aandachtspunt voor de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2010 Adviesaanvraag
14-06-2010 Datum kennisgeving
14-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Startnotitie
Toetsing
12-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tussen Hagestein en Opheusden voldoen delen van de dijk aan de zuidoever van de Neder-Rijn/Lek niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Delen van de dijk zijn niet hoog genoeg en/of niet sterk genoeg. Voor de dijkversterking worden een Rijksinpassingslan en dijkversterkingsplannen opgesteld.
Het MER geeft duidelijk inzicht in de knelpunten op het gebied van waterveiligheid en mogelijke alternatieven voor de aanpak daarvan. Uit het MER blijkt dat milieueffecten vooral landschappelijk van aard zijn.

De maatregelen richten zich op de relatief korte termijn. Het is niet duidelijk hoe 'robuust' de maatregelen zijn ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen in het waterveiligheidsbeleid. Mede omdat de vorige dijkverbetering in het plangebied nog maar kort geleden is afgerond is van belang dat duidelijk wordt hoe met deze onzekerheden wordt omgegaan.

Bij de start van de m.e.r.-procedure werd voor de dijkversterking nog onderscheid gemaakt in drie deelprojecten. De Commissie heeft voor elk deelproject een apart advies voor reikwijdte en detailniveau opgesteld:

  • dijkversterking Zijpkade - Fort Everdingen (P 2451)
  • dijkversterking Lekdijk Fort Everdingen - Ravenswaaij (P 2440)
  • dijkversterking Neder-rijndijk Rijswijk - Opheusden (P 2441)

 

Richtlijnenadvies (dijkversterking Neder-rijndijk Rijswijk - Opheusden)
De Commissie vraagt voornamelijk aandacht voor een onderbouwing van de alternatieven, de effecten op landschap en cultuurhistorie en natuur en voor creatieve oplossingen voor de dijkversterking ter hoogte van Rijswijk.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
prof. dr. Rob Leuven
dr. Hans Renes

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018