2449. Gebiedsontwikkeling Norgerbrug

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe en de provincie Drenthe hebben het voornemen om het plangebied Norgerbrug te ontwikkelen. De ontwikkeling behelst de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen, de aanpassing van de provinciale wegen N371 en N373, de opwaardering van de buurtschap Norgerbrug en het bijdragen aan de ecologische verbindingszone Fochteloërveen-Witterveld.Ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraden van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe zijn bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2010 Adviesaanvraag
15-06-2010 Datum kennisgeving
15-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
17-08-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2011 Kennisgeving MER
14-06-2011 Ter inzage legging MER
29-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de verkeersproblematiek in het studiegebied te analyseren, te onderbouwen in hoeverre de alternatieven dit probleem oplossen en de gevolgen te beschrijven die ze hebben voor het woon- en leefmilieu. Daarnaast vraagt de Commissie om aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing van de wegen en de woonbebouwing, aan de mogelijk significant negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Fochteloërveen en Witterveld en aan de kansen voor natuurontwikkeling.

Toetsing
Het MER is helder gestructureerd en de onderzoeken naar de milieueffecten van het voornemen zijn gedegen uitgevoerd. Het MER richt zich vooral op de keuze tussen alternatieven voor het terugdringen van de toenemende verkeersdruk in de buurtschap Norgerbrug. De Commissie beveelt aan om bij het besluit over het bestemmingsplan de woningbouwopgave en de keuze voor een nieuwe weg met 2x2 rijstroken helder te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Robbert de Vries
ing. Peter van Wijlick

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Assen
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018