2452. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Elburg

De gemeente Elburg wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Hiervoor wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat het plan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings) plichtige activiteiten en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Het MER dient ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2010 Adviesaanvraag
29-06-2010 Datum kennisgeving
29-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
23-08-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-05-2012 Kennisgeving MER
08-05-2012 Ter inzage legging MER
12-07-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop
De Commissie vindt dat het MER samen met de aanvulling de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming.
De punten die in het MER onvoldoende waren onderbouwd, namelijk de maximale mogelijkheden, de gehanteerde referentiesituatie, alternatieven, de Passende beoordeling en fijn stof zijn in de aanvulling voldoende uitgewerkt.
De Commissie constateert dat bij geen enkel alternatief aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uit te sluiten. Het MER bevat daardoor geen uitvoerbaar alternatief. De Commissie geeft in verband hiermee het verder verkennen van de mogelijkheden van de salderingsbank in overweging. Uit de wetgeving volgt dat een project of plan alleen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, of de zogenaamde ADC-toets met succes wordt doorlopen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die vooral bepaald wordt door de gevolgen voor de natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring) en voor de leefomgeving (geurhinder, landschappelijke kwaliteit).
  • De maximaal toelaatbare effecten van het voornemen op de natuur, met name depositie van verzurende/vermestende stoffen en recreatieve druk op de Natura 2000-gebieden (met name voor de Veluwe) en de Ecologische Hoofdstructuur. Neem een passende beoordeling in het MER op wanneer significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.
  • De positieve of negatieve effecten van het voornemen op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische waarden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
ir. Jan Adriaan Nuesink
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Elburg

Bevoegd gezag
Gemeente Elburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018