2468. Rijksinpassingsplan CO2-opslag Barendrecht

CO2-opslag in Barendrecht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-08-2010 Aankondiging start procedure
20-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De ministers van Economische Zaken en VROM willen een rijksinpassingsplan maken voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht.
Hiervoor heeft Shell als initiatiefnemer voor de milieuvergunning eerder een project-m.e.r.-procedure doorlopen. Dit MER was al bedoeld als plan-MER voor de bestemmingsplanherziening. Sinds 1 maart 2009 is echter de rijkscoördinatieregeling van toepassing op dit project, waardoor een rijksinpassingsplan moet worden gemaakt. Hiervoor is nu een plan-MER opgesteld.

De Commissie heeft in haar advies over reikwijdte en detailniveau van het plan-MER aangegeven dat zij zich kan vinden in de aanpak die is voorgesteld in de notitie Voornemen Project CO2-opslag Barendrecht.

De locatieonderbouwing zal bestaan uit:

  • een motivering van de selectiecriteria
  • een toets van alle Nederlandse gasvelden aan deze selectiecriteria.

Vanuit milieuoogpunt worden de relevante criteria (externe veiligheid en geologie) gehanteerd voor de onderbouwing van de locatiekeuze. Vanuit milieuoogpunt wordt met bovenstaande aanpak een volledig locatieonderzoek uitgevoerd voor dit specifieke rijksinpassingsplan.

De Commissie vraagt aandacht voor de milieueffecten van de nieuwe ontwikkelingen nabij Barendrecht. Het gaat om de vaststelling van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het plan van het Rotterdams Havenbedrijf om een integrale leidingvoorziening te realiseren langs de A15, waar de CO2-transportleiding in opgenomen kan worden.

[De bijlage met namen van insprekers is op verzoek van één van hen, om privacy-redenen, verwijderd uit het advies]
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Robert (Rob) Geerts
dr. Robert Hack
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 28 jul 2014