2478. Vitens veiligstellen drinkwaterwinning Epe

Vitens heeft een vergunning om bij Epe grondwater te onttrekken voor de productie van drinkwater. Om de effecten hiervan terug te dringen wordt schoon oppervlaktewater geïnfiltreerd. Vitens streeft ernaar in 2015 de effecten van grondwaterwinning geheel te compenseren. Hiervoor wil Vitens de huidige infiltratie in het waterwingebied van drinkwaterproductielocatie Epe uitbreiden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2010 Adviesaanvraag
09-09-2010 Datum kennisgeving
09-09-2010 Ter inzage legging van de informatie
01-11-2010 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2012 Kennisgeving MER
14-06-2012 Ter inzage legging MER
23-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de wijziging van de vergunning om oppervlaktewater te infiltreren in het MER aanwezig is. Zij constateert dat het voornemen vooral op regionaal niveau een afweging betreft tussen:
 • het verminderen van de netto grondwaterwinning (door een toename van infiltratie van water); en
 • de milieueffecten van de extra infiltratie (positieve en negatieve).

Uit het MER blijkt dat momenteel de gewenste beschikbaarheid van water voor infiltratie onvoldoende is, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dit vormt een risico voor de haalbaarheid (de volledige compensatie van de waterwinning) en het doelbereik van het voornemen. De Commissie adviseerde inzichtelijk te maken welke maatregelen achter de hand beschikbaar zijn om de beschikbaarheid van water voor infiltratie te waarborgen.Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

 • onderbouwing van de noodzaak voor volledige compensatie van de waterwinning door infiltratie. Van belang is dat hierbij ook inzicht wordt gegeven in:
  • noodzaak voor de winning van grondwater in Epe;
  • de effecten van de huidige winning en infiltratie die compensatie vergen;
  • de verschillende mogelijkheden (alternatieven) om de effecten van de grondwaterwinning te compenseren en welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve milieueffecten van deze compensatie te mitigeren;
 • een hydrologische systeemanalyse van het gebied en de effecten op grondwaterstanden en beekafvoeren door het voornemen;
 • de  effecten op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, natuur, landschap en aantasting van het bodemprofiel.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
dr. Jacobus (Koos) Groen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens Watertechnologie

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018