2489. Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden

Gasunie wil tussen Beverwijk en Wijngaarden een aardgastransportleiding realiseren. Het gaat om een traject van circa 90 km. Omdat op dit project de rijkscoördinatieregeling van toepassing is, wordt een rijksinpassingsplan opgesteld. De ministers van EL&I en van IenM stellen dit plan vast.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-11-2010 Adviesaanvraag
11-11-2010 Datum kennisgeving
11-11-2010 Ter inzage legging van de informatie
20-01-2011 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
16-05-2012 Kennisgeving MER
18-05-2012 Ter inzage legging MER
21-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-07-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is opgesteld voor het ruimtelijk besluit en voor de besluitvorming over de vergunningen. Uit de ontwerpbesluiten en het MER blijkt dat:

  • het inpassingplan het tracé vastlegt
  • de wijze van aanleg in de vergunningen wordt geregeld.

De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie bevat voor de tracékeuze. Wat betreft de wijze van aanleg en toepassing van aanvullende (effectbeperkende) maatregelen bevat het MER op onderdelen onduidelijkheden. Zij adviseert voor de besluitvorming in een aanvulling op het MER inzicht te geven in de mitigerende maatregelen en het effect daarvan om gevolgen voor EHS-gebied Het Beijersche te voorkomen/terug te dringen, inclusief de mogelijkheden om Het Beijersche met een gestuurde boring te passeren.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Nut en noodzaak van de aardgastransportleiding Wijngaarden-Beverwijk. Hierbij dient ook de ontwikkeling van vraag en aanbod te worden betrokken.
  • Een navolgbare onderbouwing, inclusief milieu argumenten, van de keuze voor:
    • het voorkeurstracé en
    • de plaats van de uitbreidingen van de bestaande afsluiterlocaties en eventuele nieuwe afsluiterlocaties.
  • Een beschrijving van de bestaande situatie en effecten van de verschillende alternatieven/varianten op de veiligheid van mensen (groepsrisico) en een onderbouwing dat wordt voldaan aan de normen voor externe veiligheid.  
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en effectbeschrijving op regionaal en lokaal niveau voor de doorkruisingen van beschermde gebieden en cultuurhistorische (waaronder archeologische) waarden.

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en het bredere publiek. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Mijntje Pikaar
dr. ir. Floris Schokking
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018